На основу Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 88/2017, 27/2018, 10/2019 ) и Стручног упутства Комисије за верску наставу Владе Републике Србије о начину утврђивања листе наставника верске наставе традиционалних цркава и верских заједница за школску 2019/2020. годину (бpoj: 611-00-654/2019-03 од 29.05. 2019. године.

КАТИХЕТСКИ ОДБОР ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ НИШКЕ

расписује

КОНКУРС

за формирање јединствене листе наставника Православног катихизиса Православне Епархије нишке за школску 2020/21. годину, коју ће Његово Преосвештенство Епископ нишки Г. Арсеније, доставити министру просвете у Влади Републике Србије:
 
1) На конкурс се може јавити лице које поред општих услова Закона о Раду, испуњава и следеће посебне услове:
 
I) Нови кандидати:

• да је предложени кандидат држављанин Републике Србије;
• да је стални и активни члан литургијске заједнице своје парохијске Цркве;
• да је дипломирао на Богословском факултету Српске православне Цркве (до 10. септембра 2005. године), односно да је носилац академског звања дипломирани теолог-мастер на Православном богословском факултету (после 10. септембра 2005. године);
• изузетно, да је завршио први степен студија на Православном Богословском факултету (студије обима 240 или 180 ЕСПБ),

II) Активни вероучитељи:

• да је стални и активни члан литургијске заједнице своје парохијске Цркве;
• да је стекао академско звање дипломираног мастер педагога, учитеља, филозофа, историчара (могу бити прихваћене и дипломе других факултета студија другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине или одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, или на основним студијама које су уређивали прописи о високом образовању до 10. септембра 2005.г.) 

Активни вероучитељи Епархије нишке који предају, а поседују богословско образовање (доктор богословских наука, дипломирани теолог – мастер, као и први степен студија обима 240 и 180 ЕСПБ) није потребно да конкуришу. Потребно је да само доставе годишњи извештај о раду, као и потврду парохијског свештеника о свом литургијском животу (важи само за лаике). Наведено ће бити потребно доставити преко надлежног парохијског свештеника и архијерејског намесника. 

Кандидати из других епархија који су носиоци звања дипломирани теолог или теолог мастер могу конкурисати, уз благослов надлежног Архијереја и извештај надлежне им Канцеларије за верску наставу о њиховом претходном раду.

Вероучитељи који су у току школске 2019/20. били на резервној листи за замене (који не испуњавају услове прописане 140. чланом Закона о основама система образовања и васпитања) а поседују средње или средње богословско образовање могу конкурисати, с тим што ће у предстојећој школској години бити на резервној листи само за замене у основним школама, односно ако не постоји нити један други начин да на место наставника буде упућено лице са одговарајућом стручном спремом.
 
2) Неопходна конкурсна документација:
I) Нови кандидати
• крштеница – извод из матичне црквене књиге крштених;
• венчани лист – извод из црквене књиге венчаних;
• очитана лична карта;
• оверена копија дипломе или уверења о дипломирању
• молба Епископу + биографија (CV) откуцана на рачунару и својеручно
• две фотографије 5x5 cm ( „en face“ на једнобојној позадини)
• својеручно потписана пријава на конкурс преузми образац
• потврда парохијског свештеника о владању и учествовању у богослужбеном
животу парохије преузми образац
• лекарско уверење за рад у просвети

II) Активни вероучитељи:
• својеручно потписана пријава на конкурс преузми образац
• молба Епископу за именовање за школску 2020/21. преузми образац
• потврда парохијског свештеника о владању и редовном учествовању у богослужбеном животу парохије преузми образац
• оверена копија дипломе или уверења о дипломирању*
• лица која су на мастер студијама на Богословском факултету достављају најновије уверење о положеним испитима;
• извештај о раду у претходној школској години преузми образац
• вероучитељи који полажу диференцијалне испите на Богословском факултету достављају најновије уверење о положеним испитима.

(*) Достављају само они кандадати који су у току текуће академске године достигли звање мастер теолога.

3) Трајање конкурса до 31. маја 2020. године.

4) Достављање уредно припремљене документације нових кандидата и активних вероучитеља, искључиво ће бити обављано преко архијерејских намесника. Кандидати из других епархија своју документацију могу доставити на адресу: Катихетски одбор Епархије нишке, Епископска 3, 18000 Ниш.

5) О датуму одржавања интервјуа са Његовим Преосвештенством Епископом нишким Г. Арсенијем, нови кандидати ће бити благовремено обавештени.

НАПОМЕНА: Сва конкурсна документација мора бити послата
комплетно и одједном, а било какво парцијално слање није валидно.

Документација послата са закашњењем неће бити разматрана.
У Нишу, 05. 05.2020. године.
Катихетски одбор Православне Епархије нишке